πŸ“… Revision history for HelVM Common

0.1.2.3 – 2023-06-20

 • Implement FileReaderIO (BusinessT MockIO)

0.1.2.2 – 2023-06-20

 • Add MockIO

0.1.2.0 – 2023-06-20

 • Add BIO

0.1.1.10 – 2023-06-19

 • tee is deprecated, use <*>

0.1.1.9 – 2023-05-15

 • Implement many1'
 • Add (<?>)
 • Add CartesianProduct

0.1.1.8 – 2022-12-14

 • Add better message for Empty collections

0.1.1.7 – 2022-12-14

 • Add better message for Empty collections
 • 0.1.1.6 – 2022-09-28

 • Add readFileTextUtf8

0.1.1.5 – 2022-09-28

 • Use <=<

0.1.1.4 – 2022-09-17

 • Fix generateEnums

0.1.1.3 – 2022-09-17

 • Fix generateEnums

0.1.1.2 – 2022-09-17

 • Add unfoldrM
 • Add repeatedlyM

0.1.1.1 – 2022-09-12

 • Add fromJustWithText

0.1.1.0 – 2022-09-12

 • Change Util to Extra

0.1.0.2 – 2022-09-09

 • Change name to HelIO

0.1.0.1 – 2022-09-09

 • Upgrade documentations

0.1.0.0 – 2022-08-25

 • First version. Released on an unsuspecting world.

πŸ¦„ 🌈 ❀️ πŸ’› πŸ’š πŸ’™ 🀍 πŸ–€